MENÚ

CFGM Elaboració de productes alimentaris – Competències

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix en elaborar i envasar productes alimentaris d’acord amb els plans de producció i qualitat, efectuant el manteniment de primer nivell dels equips i aplicant la legislació vigent d’higiene i seguretat alimentària, de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Competències professionals, personals i socials

 • Provisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, atenent les característiques del producte.
 • Regular els equips i sistemes de producció en funció dels requeriments del procés productiu.
 • Elaborar productes alimentaris controlant les operacions segons el manual de procediments.
 • Aplicar tractaments de conservació d’acord amb els requeriments de cada producte.
 • Envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, assegurant la seva integritat durant la seva distribució i comercialització.
 • Emmagatzemar productes acabats realitzant el control d’existències i verificant la seva expedició.
 • Verificar la qualitat dels productes elaborats, realitzant controls bàsics i registrant els resultats.
 • Preparar i mantenir els equips i instal·lacions garantint el funcionament i higiene, en condicions de qualitat, seguretat i eficiència.
 • Emplenar els registres i parts d’incidència, utilitzant els procediments de qualitat.
 • Promocionar i comercialitzar els productes elaborats aplicant les tècniques de màrqueting.
 • Aplicar la normativa de seguretat alimentària per garantir la traçabilitat i salubritat dels productes elaborats.
 • Aplicar la normativa de protecció ambiental, utilitzant eficientment els recursos i recollint els residus de manera selectiva.
 • Complir les normes establertes en els plans de prevenció de riscs laborals d’acord amb l’establert en el procés d’elaboració del producte.
 • Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de les relacions laborals, d’acord amb l’establert en la legislació vigent.
 • Gestionar la seva carrera professional analitzant les oportunitats d’ocupació, autoocupació i d’aprenentatge.
 • Crear i gestionar una petita empresa, realitzant un estudi de viabilitat de productes, de planificació de la producció i de comercialització.
 • Complir amb els objectius de la producció, col·laborant amb el grup de treball i actuant conforme als principis de responsabilitat i tolerància.
 • Participar de forma activa en la vida econòmica, social i cultural, amb una actitud crítica i responsable.
 • Adaptar-se als diferents llocs de treball i noves situacions laborals originats per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius.
 • Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i procediments establerts, definits dins de l’àmbit de la seva competència.
 • Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’empreses del sector de la indústria alimentària.