MENÚ

Licitació contracte servei de neteja

Anunci licitació contracte de serveis (DOGC)

Anunci de licitació.

Plec de clàusules administratives particulars.

Plec de prescripcions tècniques.

Valoració de l´Informe Tècnic :

 – Criteris d´adjudicació en la forma de realització dels treballs i millores tècniques. Sobre B

Data d’obertura del sobre C (Part econòmica): 8 de novembre, a les 14 hores, a la sala de reunions de l’Institut.

Resolució de l’adjudicació del contracte de serveis de neteja: enllaç.

Ha finalitzat el procés de contractació del servei de neteja de l’Institut Castellarnau amb el següent resultat:
En data 24 de novembre del 2017, s’ha formalitzat el contracte amb l’empresa HIGSERGUISS S.L., de nacionalitat espanyola, per un import de 78.496,38€, IVA inclòs.