MENÚ

Validacions

Treballadors FALCK VL: Reconeixement de l’experiència professional

S’inicia el procés de reconeixement dels treballadors de l’empresa Falck, V.L que han estat admesos al Procés del Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del Servei de reconeixement acadèmic del aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

L’adjudicació de dates d’entrevista amb el tribunal es comunicarà via telefònica.

PREU DEL SERVEI

            ORDRE: ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els serveis del Departament d’Educació.

  • RECONEIXEMENT: 18€ per unitat formativa (UF)

Número compte bancari i com fer-ho

Al compte:  ES09 0182 5540 5102 0162 1172     entitat: BBVA

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Original i fotocòpia de:

  • Full de sol·licitud al servei  de reconeixement
  • Full d’inscripció + resguard de pagament i/o documentació justificativa d’exempció o bonificació de pagament (consultar document adjunt: ORDRE ENS/270/2012, article 4)
  • Fotocòpia DNI o equivalent
  • Informe d’assessorament (recollir-lo a la secretaria del centre. Es pot fer el mateix dia de la inscripció.)
  • Vida laboral o document justificatiu de la seva experiència (no cal si ja s’ha entregat en la fase d’assessorament).
  • Si es disposa de certificacions d’unitats de competència acreditades (no cal si ja s’ha entregat en la fase d’assessorament).

DATES ASSESSORAMENT

 

No hi ha cap convocatòria oberta del procés d’Acreditacions excepte amb l’empresa FALCK VL.

No hi ha cap convocatòria oberta del procés d’Acreditacions excepte amb l’empresa FALCK VL.